niedziela, 19 Styczeń 2020

Zarząd województwa z absolutorium

Dziś radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium. Podczas obrad omówiona została analiza wykonania budżetu za 2018 r. a także raport o stanie województwa mazowieckiego. – W imieniu całego zarządu dziękuję za Państwa zaufanie. To był bardzo dobry rok dla Mazowsza i całej naszej mazowieckiej wspólnoty – setki zrealizowanych inwestycji, nowe programy wsparcia, nowo wybudowane drogi, instytucje kultury i placówki służby zdrowia – podsumował decyzję marszałek Adam Struzik.

Marszałek Adam Struzik podczas dyskusji zwrócił uwagę na trzy ważne zjawiska. Po pierwsze region przeznacza coraz większe środki na inwestycje. Po drugie w zeszłym roku odnotował wzrost dochodów i po trzecie – dzięki stabilnej sytuacji finansowej i racjonalnym wydatkom zmniejsza zadłużenie.

W 2018 r. znacznie wzrosły dochody województwa zarówno z podatku PIT, jak i CIT. Na koniec 2018 r. województwo mazowieckie odnotowało nadwyżkę budżetową. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2018 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.

– Dzięki dobremu planowaniu udało nam się zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. To właśnie w ubiegłym roku otworzyliśmy ośrodek onkologii w Siedlcach czy nowo wybudowany szpital psychiatryczny w podwarszawskich Ząbkach. Warto również pamiętać o programach pomocowych, dzięki którym mieszkańcy Mazowsza mają nowe drogi, miejsca służące rekreacji i uprawianiu sportu. Przeznaczyliśmy także środki na rewitalizację zabytków czy modernizację strażnic OSP. Ponadto, 2018 r. zakończyliśmy z nadwyżką budżetową w wysokości 326 mln zł – podsumował marszałek.

– 2018 r. był bardzo dobry pod względem wykorzystywania środków unijnych. Część z nich zasiliła duże inwestycje dotyczące mobilności miejskiej, tworzenia ścieżek rowerowych, ale także tych dotyczących modernizacji i budowy placówek służby zdrowia, instytucji kultury czy dróg. Do końca ubiegłego roku ogłoszonych zostało w sumie ponad 170 naborów, zaangażowanie środków wyniosło ponad 7,3 mld zł, czyli ponad 90 proc. alokacji, a już w lipcu Mazowsze spełniło zasadę n+3 – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk

Jak co roku Mazowsze duży nacisk położyło na inwestycje drogowe. – Zmodernizowaliśmy aż 315 km dróg wojewódzkich. Jedną z największych inwestycji była budowa drogi 747 do mostu w Solcu – dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

PODZIAŁ STATYSTYCZNY
2018 r. to także nowy podział statystyczny. Po kilku latach analiz, prac i starań samorządu województwa 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało statystycznie podzielone. To olbrzymi sukces Mazowsza. Od początku zeszłego roku Unia Europejska traktuje województwo mazowieckie nie jako jeden spójny i szybko bogacący się region, ale zauważa jego zróżnicowanie, co przekłada się na wydzielenie dwóch odrębnych jednostek statystycznych NUTS 2: regionu Warszawskiego stołecznego, obejmującego Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami (legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim) oraz regionu Mazowieckiego regionalnego obejmującego pozostałą część województwa mazowieckiego. Również od pierwszego stycznia funkcjonuje nowy podział na NUTS 3. Wśród subregionów pojawił się zupełnie nowy – żyrardowski, w skład którego weszły trzy powiaty: sochaczewski, grójecki i żyrardowski.

BEZROBOCIE
W 2018 r. stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 4,9 proc. (w Polsce 5,8 proc.).

DOCHODY W GÓRĘ
W 2018 r. dochody województwa wyniosły 2,9 mld zł, z czego 354 mln zł stanowiły dochody z tytułu PIT, 2,09 mld zł – CIT, a 83 mln zł – płatności UE. W 2018 r. wykonanie dochodów z tytułu PIT było wyższe o 14,2 proc. w stosunku do wykonania w 2017 r., a wykonanie CIT było o 16,2 proc. wyższe w stosunku do 2017 r. Rok 2018 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 326 mln zł. Co ważne, zmniejszyła się kwota długu z 1,19 mld zł (31 grudnia 2017 r.) do 1 mld zł (31 grudnia 2018 r.).

SILNY BUDŻET
W 2018 r. wydatki województwa wyniosły 2,6 mld zł. Największa pula środków – ponad 1,1 mld zł stanowiły wydatki na transport. Kolejne pozycje to janosikowe – 376 mln zł, kultura – 283 mln zł, ochrona zdrowia – 276 mln zł i edukacja – 159 mln zł.

CORAZ WIĘCEJ NA INWESTYCJE
W 2018 r. samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 720 mln zł na inwestycje. Największa pula, bo aż 288 mln zł zostało przeznaczonych na modernizację dróg wojewódzkich, ponad 214 mln zł na inwestycje w służbie zdrowia, a ponad 65 mln zł – w instytucjach kultury.

FITCH POZYTYWNIE
Dobrą kondycję Mazowsza zauważyła również agencja ratingowa Fitch. W kwietniu tego roku Fitch potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej na poziomie „A-”, a długoterminowy rating krajowy województwa z poziomu ,,AA+(pol)” wzrósł do „AAA(pol)”. Ich perspektywa jest stabilna. Potwierdzenie ratingów oznacza, że Mazowsze utrzymuje solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność oraz że zadłużenie bezpośrednie będzie spadać.

RPO WM
W ramach RPO WM 2014-2020 Mazowsze ma do rozdysponowania ponad 2,089 mld euro. Już w lipcu 2018 r. spełniona została zasada n+3, czyli wydatkowano i poświadczono we wnioskach o płatność do Komisji Europejskiej kwotę ponad 330 mln euro – o 705 tys. euro więcej niż wymaga spełnienie zasady dla 2018 r. (do końca grudnia 2018 r.). W ramach Osi Priorytetowych I-X do końca 2018 r. ogłoszono 147 naborów w trybie konkursowym, 27 naborów w trybie pozakonkursowym oraz 4 projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych. Kwota zaangażowanych środków UE wyniosła ponad 7,3 mld zł, co stanowi 90,89 proc. alokacji na lata 2014-2020.

NOWE PROGRAMY WSPARCIA
Ponadto w 2018 r. samorząd Mazowsza kontynuował, a także uruchomił nowe programy wsparcia. W ubiegłym roku mazowieckie samorządy otrzymały blisko 73 mln zł wsparcia na remonty i budowy dróg lokalnych, rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych czy tworzenie małej architektury.

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE REALIZOWANE W 2018 R.
ZDROWIE
– Wydatki na opiekę zdrowotną wyniosły w 2018 r. ponad 276 mln zł, w tym środki na inwestycje ponad 214 mln zł. Z tej puli ponad 155 mln zł przeznaczyliśmy na modernizacje i zakup sprzętu w szpitalach ogólnych, ponad 50 mln zł – w placówkach psychiatrycznych i ponad 6,8 mln zł – w ratownictwie medycznym – podkreśla członek zarządu Elżbieta Lanc.

Największa inwestycja zakończona w ubiegłym roku to budowa szpitala psychiatrycznego w podwarszawskich Ząbkach. Wartość inwestycji to aż 146 mln zł, z czego blisko 95 mln zł wyniosło wsparcie unijne w ramach RPO WM.

– Z kolei w Siedlcach zakończyliśmy budowę Siedleckiego Ośrodka Onkologii. To niezwykle potrzebna inwestycja. Całkowita wartość budowy wraz z zakupem wyposażenia to 112 mln zł – dodaje członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Finansowanie budowy odbywało się dwutorowo. Budowa, której koszt wyniósł ok. 56 mln zł, finansowana była z kredytu inwestycyjnego ze wsparciem z budżetu województwa mazowieckiego. Zakup wyposażenia to kolejne ok. 55 mln zł, z czego 41,5 mln zł to dofinansowanie z UE, a ponad 13 mln zł stanowią środki samorządu Mazowsza.

Ponadto w 2018 r. w placówkach służby zdrowia realizowane były następujące projekty:

– modernizacja pawilonu szpitalnego nr 8 – ZOL w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu – projekt realizowany był w latach 2017-2018. Całkowita wartość inwestycji to 6 mln zł, w tym 5,7 mln zł stanowią środki z budżetu województwa (w 2018 r. samorząd przeznaczył na ten cel 3,7 mln zł);
– modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z wyposażeniem w szpitalu wojewódzkim w Płocku – projekt był realizowany w latach 2016-2018. Całkowita wartość inwestycji to 15,5 mln zł, w tym środki samorządu Mazowsza 14,8 mln zł (w 2018 r samorząd przeznaczył na ten cel 7,3 mln zł);
– modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie – projekt był realizowany w 2018 r. Całkowita wartość inwestycji to 10,5 mln zł. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 10,4 mln zł;
poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. – projekt był współfinansowany w ramach POIiŚ w latach 2016-2018. Całkowita wartość inwestycji to 9,5 mln zł, w tym: środki UE 5,6 mln zł, oraz środki województwa mazowieckiego 3,7 mln zł (w 2018 r – samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 3,6 mln zł);
– przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – projekt realizowany w latach 2018-2019 o wartości 4,8 mln zł, z czego w ubiegłym roku samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 3,1 mln zł;
– modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – projekt realizowany był w latach 2017-2018. Wartość inwestycji to 8 mln zł. W 2018 r. władze Mazowsza przeznaczyły na jego realizację 7,7 mln zł;
– modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. – projekt realizowany był w latach 2017-2018. Wartość inwestycji to 5,5 mln zł, z czego w roku ubiegłym samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 4,06 mln zł;
– modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. wraz z zakupem pierwszego wyposażenia – projekt był realizowany w 2018 r. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 5,4 mln zł;
– zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – projekt realizowany był w latach 2017-2018. Wartość inwestycji to 3,18 mln zł, z czego praktycznie całość, bo 3,11 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczył w 2018 r.;
– modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 1,5 mln zł;
zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – projekt był realizowany w 2018 r. Na jego realizację samorząd Mazowsza przeznaczył 2,4 mln zł;
– rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0. – projekt realizowany w latach 2016-2019. Całkowita wartość projektu to 6,5 mln zł, w tym: środki z UE 3,8 mln zł, oraz środki województwa mazowieckiego 2,6 mln zł. W 2018 r. samorząd Mazowsza przeznaczył na jego realizację – 1,7 mln zł.

DROGI
W 2018 r. na inwestycje i remonty drogowe samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 398 mln zł, z czego 288 mln zł to środki na budowy i modernizacje (w tym ponad 53 mln zł to środki unijne), a 110 mln zł – na remonty. Dzięki tym środkom udało się m.in. wyremontować i przebudowywać w sumie ok. 315 km dróg wojewódzkich oraz zrealizować 54 zadania remontowe.

Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:

– budowa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 – wartość inwestycji to 54,5 mln zł, środki przeznaczone w 2018 r. to 20 mln zł;
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 – nakłady w 2018 r. to 40 mln zł
– budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin – wartość inwestycji to 50 mln zł, -środki przeznaczone w 2018 r. to 7,9 mln zł.
– droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy – nakłady w 2018 r. to ponad 11 mln zł;
– droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów – nakłady w 2018 r. to ponad 17 mln zł;
– droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa – nakłady w 2018 r. to ponad 17 mln zł;
– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków – nakłady w 2018 r. to 8,7 mln zł;
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w miejscowości Jazgarzew – nakłady w 2018 r. to 10,5 mln zł;
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów – nakłady w 2018 r. to 18 mln zł;
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą – nakłady w 2018 r. to 5,9 mln zł;

W ramach zadań remontowych m.in. wzmocniono korpusy dróg na wybranych odcinkach, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono pobocza i rowy, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe, zmodernizowano systemy odprowadzania wód opadowych, wyremontowano chodniki, azyle dla pieszych i zatoki autobusowe. Wyremontowano również mosty i inne tego typu konstrukcje zlokalizowane w ciągach drogowych. Prace remontowe objęły ponad 167 km dróg wojewódzkich.

KULTURA
Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2018 r. wsparły także inwestycje w placówkach kulturalnych. Wydatki na kulturę wyniosły ponad 283 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono ponad 65 mln zł. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:

– budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – wartość inwestycji to ponad 8,9 mln zł, z czego w 2018 r. z budżetu województwa przeznaczonych zostało 6 mln zł;
– modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek nr 2 i 4 – wartość inwestycji to ponad 2,9 mln zł, z czego w 2018 r. z budżetu województwa przeznaczonych zostało ponad 2,7 mln zł;
– poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach – wartość inwestycji to ponad 6,1 mln zł, w tym środki z UE – 3,2 mln zł, a 2,6 mln zł środki województwa mazowieckiego. W 2018 r. z budżetu województwa na realizację inwestycji przeznaczonych zostało 1,8 mln zł;
– rewitalizacja. Per causam ad animi w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – wartość inwestycji to ponad 7,8 mln zł, w tym środki z UE – ponad 3 mln zł oraz środki województwa mazowieckiego – 4,7 mln zł. W 2018 r. z budżetu województwa na realizację inwestycji przeznaczonych zostało 2,7 mln zł;
– rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim (oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku) – wartość inwestycji to ponad 7,5 mln zł, w tym środki z UE – ponad 3,3 mln zł oraz środki województwa mazowieckiego – ponad 4,1 mln zł. W 2018 r. z budżetu województwa na realizację inwestycji przeznaczonych zostało 2,9 mln zł;
– zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości – wartość inwestycji to ponad 4,8 mln zł, w tym: środki z UE – ponad 2,9 mln zł oraz środki województwa mazowieckiego – ponad 1,9 mln zł. W 2018 r. z budżetu województwa na realizację inwestycji przeznaczonych zostało 1,1 mln zł;
– Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie – wartość inwestycji to ponad 4,4 mln zł, z czego w 2018 r. z budżetu województwa przeznaczonych zostało 2,1 mln zł.
– odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I – wartość projektu 12,9 mln zł, z czego wkład unijny to 3,4 mln zł, a środki z budżetu Mazowsza to ponad 9,5 mln zł. W 2018 r. samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 2,2 mln zł;
– modernizacja osprzętu elektro-akustycznego Teatr Dramatyczny w Płocku – wartość projektu 7,8 mln zł. Całość kwoty stanowią środki z budżetu województwa mazowieckiego. na realizację inwestycji samorząd Mazowsza przeznaczył w 2018 r. – 4,1 mln zł;
– wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej – wartość projektu ponad 7,1 mln zł, z czego wkład unijny to ponad 3 mln zł, a środki z budżetu Mazowsza to ponad 4 mln zł. W 2018 r. władze Mazowsza przeznaczyły na ten cel 1,6 mln zł;;
– utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze – wartość projektu ponad 23,5 mln zł, z czego wkład unijny to ponad 13,2 mln zł, a środki z budżetu Mazowsza to ponad 4 mln zł, z czego 1,4 mln zł zostało przeznaczone w 2018 r.;
– dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych (Muzeum Niepodległości w Warszawie) – wartość projektu ponad 25,1 mln zł, z czego wkład unijny to ponad 13,4 mln zł, a środki z budżetu Mazowsza to ponad 11 mln zł, z czego ponad 3,4 mln zł zostało przeznaczone w 2018 r.

EDUKACJA
W 2018 r. na inwestycje w placówkach oświatowych – bibliotekach i centrach kształcenia samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 8 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na niezbędne remonty i modernizacje. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:

– przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach – szansą na aktywizację i integrację społeczną – 4,3 mln zł;
– modernizacja i adaptacja budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu – 2,9 mln zł;
– zagospodarowanie terenu wokół CKZiU w Ostrołęce – 403 tys. zł;
– modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – 581 tys. zł;
– modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce – 436 tys. zł;
– modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1) – 691 tys. zł.


Nasi partnerzy