wtorek, 30 listopada 2021

Badania archeologiczne w Żabiczynie

W Żabiczynie odbywały się nieinwazyjne prace archeologiczne polegające na badaniach geofizycznych oraz przetworzeniu materiałów pochodzących z lotniczego systemu skanowania laserowego ALS LiDAR zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Celem badań była weryfikacja informacji o pozostałościach architektury nowożytnej lub wcześniejszej przypisywanej do pierwotnej siedziby rodu Żabickich, blisko spokrewnionych z rodem Prawdziców – od 1386 roku właścicieli Nasielska, potomków Jakusza z Radzanowa, znanych później pod nazwiskiem Nosielskich. Jak twierdzą historycy, przodkowie Żabickich, również pojawili się na nasielskiej ziemi w drugiej połowie XIV wieku.

Badania miały na celu wykazanie aktualnego stanu zachowania obiektów pod powierzchnią terenu przy użyciu czterech metod pomiarowych.

W dniu 27 maja br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się spotkanie podsumowujące badania, gdzie Pan Wiesław Małkowski realizujący projekt, w obecności archeologa dr Mariusza Błońskiego wręczył Burmistrzowi Nasielska sprawozdanie z przeprowadzonych badań w Żabiczynie.

Syntetyczna analiza uzyskanych danych geofizycznych oraz numerycznego modelu terenu skłania do konkluzji o obecności pozostałości architektury nowożytnej lub wcześniejszej na przebadanym terenie działki w Żabiczynie. O potwierdzeniu możliwej pierwotnej siedziby Żabickich w badanym miejscu mogą świadczyć znalezione na miejscu elementy ceramiki, które według dr Mariusza Błońskiego mogą pochodzić z XIV wiek.

Ponadto na wskazanym terenie zidentyfikowano liczne anomalie magnetyczne typu dipolowego praktycznie rozmieszczone na całej powierzchni działki. Anomalie mogą być wywołane przez zalegające warstwy zawierające konstrukcje lub niwelacyjne zawierające gruz ceglany, przedmioty metalowe lub silnie spalone.

Zabytki odkryte i zinwentaryzowane planigraficznie podczas przeglądania terenu z użyciem detektora metali przed rozpoczęciem badań nieinwazyjnych zostaną przekazane do dawnego Domu Nauczyciela. Jak twierdzą uczestniczący w badaniach archeologowie, uzyskane wyniki prac są na tyle interesujące, że warto w tym miejscu przeprowadzić badania inwazyjne, które ostatecznie potwierdzą bądź wykluczą istnienie w tym miejscu siedziby znamienitego rodu Żabickich herbu Prawdzic.


Zobacz również