Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór wniosków na 2024 rok

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą linii komunikacyjnych w 2024 r. ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nabór wniosków prowadzony jest od 19 października do 10 listopada br. Dla województwa mazowieckiego na 2024 rok została przyznana kwota w wysokości ponad 81 mln zł.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po 18 lipca 2019 r. W ramach naboru wniosków, dopłata będzie udzielana wyłącznie do przewozów wykonywanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku wynosi nie więcej niż 3,00 zł.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest:
a) sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc.;
b) zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, po uzyskaniu zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Przewozy autobusowe realizowane w ramach komunikacji miejskiej nie podlegają dopłacie ze środków Funduszu.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 10 listopada 2023 r.
Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, (wejście „F”, od al. Solidarności), codziennie (w dni robocze), w godzinach 08:00 – 16:00, przesyłać na ww. adres organu za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka z wyłączeniem załączników graficznych, które należy przekazać w wersji papierowej. Wniosek złożony za pośrednictwem platformy ePUAP powinien zostać opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do ich złożenia.

Niezależnie od formy złożenia wniosku, należy przekazać wniosek w wersji edytowalnej na adres e-mail: [email protected]

10 listopada 2023 r. jest terminem ostatecznego wpływu wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Termin zostanie uznany za dotrzymany, jeżeli wniosek wpłynie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie najpóźniej 10 listopada 2023 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda zobowiązany jest dokonać „rankingu wniosków”, poprzez nadanie im odpowiedniej punktacji.

Zgodnie z niektórymi przyjętymi kryteriami oceny wniosków, najwyżej ocenianymi są w rankingu wnioski organizatora m.in. z najmniejszą gęstością zaludnienia, z najniższym wskaźnikiem dochodów na jednego mieszkańca, największą długością linii komunikacyjnych, czy z największym udziałem dostosowanych przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Dodatkowo zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności: gminom, związkom międzygminnym, związkom powiatowo-gminnym, powiatom, związkom powiatów, województwom.

W ramach trzech tur o objęcie dopłatą w 2023 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda Mazowiecki zawarł łącznie 145 umów na kwotę prawie 109 mln zł. Środki te stworzyły możliwość uruchomienia w sumie 923 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 29 450,87 km.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.