Nabór wniosków o dotację na realizację działań z zakresu ratownictwa wodnego

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, przeznaczył środki w wysokości ponad 400 tys. zł na działania z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego, posiadające zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dotacja na realizację działań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 r. do 80 proc. całkowitego kosztu wykonania zadań, która może zostać udzielona na:

1) utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego,
2) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych województwa mazowieckiego.

Udzielenie dotacji będzie możliwe w ramach dwóch modułów:

W Module I przewidziano dofinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem gotowości do prowadzeniem działań ratowniczych oraz utrzymaniem gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego (m.in. koszty organizacji dyżurów ratowniczych, zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł, naprawy i remonty sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu paliwa do środków transportu ratowniczego). Dotacja do 25 000,00 zł będzie przysługiwała każdemu podmiotowi uprawnionemu, którego wniosek spełnił wymogi formalne.

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od złożenia wniosku o dotację na właściwym formularzu w terminie 10 dni od daty opublikowania „Zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2023 r.”- tj. do 11 kwietnia 2023 r. Dofinansowanie ww. zadań będzie określone po ocenie złożonych wniosków w naborze.

W Module II przewidziano dofinansowanie wydatków, o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł, w zakresie zakupów o charakterze odtworzeniowym, modernizacyjnym, rozwojowym lub innowacyjnym związanych z utrzymaniem gotowości ratowniczej i operacyjnej do podejmowania działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa mazowieckiego (koszty związane m.in. z zakupem sprzętu lub ekwipunku ratowniczego o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł, zakupem środków transportu ratowniczego, zakupem systemów monitoringu i łączności oraz wiat i garaży do przechowywania środków transportu i sprzętu ratowniczego).

Dotacja na dofinansowanie działań w tym module będzie przyznana dodatkowo wybranym podmiotom uprawnionym, które uzyskały najwyższe punktacje na podstawie oceny merytorycznej wniosków wg określonych kryteriów, a liczba dotowanych w tym module podmiotów ograniczona będzie wyczerpaniem dostępnej puli środków.

Pulę środków przeznaczoną na dodatkowe dofinansowanie w ramach Modułu II stanowi kwota, wynikającą z pomniejszenia kwoty 404 000,00 zł o środki przyznane podmiotom uprawnionym na realizację działań w ramach Modułu I.

Termin składania wniosków: do 11 kwietnia 2023 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

Miejsce składania wniosków:

• osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Punkcie przyjmowania korespondencji, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od alei Solidarności), parter, pokój nr 1 lub

• korespondencyjnie na adres Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub w przypadku dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami zaufanymi, potwierdzonymi profilem zaufanym przez osoby reprezentujące podmiot uprawniony, zgodnie z reprezentacją w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również odwzorowań cyfrowych dokumentów podpisanych odręcznie dodatkowo uwierzytelnionych podpisem elektronicznym przez jedną z osób reprezentujących podmiot uprawniony:

• za pośrednictwem skrytki e-PUAP (/t6j4ljd68r/skrytka) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.