wtorek, 26 października 2021

Porozumienie o współdziałaniu mazowieckich funkcjonariuszy SG i żołnierzy WOT

Dzisiaj (03.07. 2019 r.) w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli podpisano porozumienie w sprawie współdziałania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dokument został parafowany przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzeja Rytwińskiego i Dowódcę 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Grzegorza Kaliciaka. Porozumienie szczegółowo określa zakres i formy współpracy obydwu formacji. Obejmuje ona, m.in. przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzy i pracowników Mazowieckiej Brygady OT do współpracy w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

Współpraca formacji będzie również dotyczyć wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa kraju i regionu oraz prowadzenia szkoleń przygotowujących obie formacje do współdziałania. Porozumienie obejmuje także współpracę w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcie logistyczne, techniczne i osobowe, w tym udostępnianie bazy szkoleniowej i obiektów specjalistycznych (w szczególności strzelnic).

Podpisane porozumienie jest szóstym tego typu dokumentem łączącym oddział Straży Granicznej i brygadę OT.

Współpracę naszych formacji rozpoczęto podpisaniem 27 września 2018r. w Warszawie porozumienia Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej. Sygnatariuszami tego porozumienia byli Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła oraz Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga. Dokument zakłada współdziałanie obu formacji w formie wymiany informacji, udzielania specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemnego świadczenia usług logistycznych oraz wymiany doświadczeń.


Nasi partnerzy