poniedziałek, 02 sierpnia 2021

Szkolenie pod napięciem

Służba Więzienna w Stawiszynie rozpoczęła kolejny kurs zawodowy dla skazanych recydywistów. Grupa 12 osadzonych, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje, uczestniczy w szkoleniu przygotowującym do zawodu elektryka z uprawnieniami do 1 kV. Edukacja skazanych na kursie zawodowym realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.

Nowe możliwości z nowym zawodem
Brak wykształcenia i posiadania konkretnego zawodu w dużym stopniu pozbawia człowieka możliwości zdobycia i utrzymania pracy, a co się z tym wiąże – również środków na swoje utrzymanie. Deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie oraz utrzymanie satysfakcjonującej pracy, niejednokrotnie skłaniały osadzonych do poszukiwania innych źródeł dochodu, a w konsekwencji wchodzenia w konflikt z prawem. Dlatego w oddziaływaniach resocjalizacyjnych funkcjonariusze Służby Więziennej duży nacisk kładą właśnie na nauczanie i pracę. Jedną z dostępnych form kształcenia dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności są kursy zawodowe. W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu cyklicznie realizowane są szkolenia w ramach POWER. Dają one skazanym szansę powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Obecnie jednostka penitencjarna w Stawiszynie prowadzi kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień elektryka. Szkoleniem zawodowym w pierwszej kolejności obejmowani są ci więźniowie, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód, w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia. Zgodnie z założeniami projektu, w szkoleniu obecnie bierze udział 12 skazanych. W trakcie zajęć nabywają oni komplet wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych w pracy na stanowisku elektryka. Poznają w szczególności podstawowe prawa fizyki stosowane w elektrotechnice, budowę instalacji elektroenergetycznych, wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych, zasady postępowania w czasie awarii, racjonalne gospodarowanie energią, zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej. Ta wiedza przekazywana przez doświadczonych nauczycieli i praktyków zawodu w połączeniu z możliwością wykonania pierwszych instalacji pod okiem profesjonalistów, z pewnością pozwoli zdać egzamin i uzyskać stosowne uprawnienia elektryczne do 1 kV. A to już naprawdę wysokie napięcie!

Niewątpliwie najważniejszym aspektem całego szkolenia są zajęcia praktyczne realizowane na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie. Pierwsze efekty już są widoczne. Modernizowane są w przede wszystkim instalacje elektryczne w pomieszczaniach ogólnodostępnych. Wykonane przez skazanych prace poprawiają bezpieczeństwo, estetykę i są najlepszą oceną wysokiej jakości prowadzonych kursów. Efekty pozostaną widoczne na lata. Dodatkowym elementem realizowanych przez Służbę Więzienną szkoleń, jest edukacja skazanych w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień postępowania z poszkodowanym w wyniku porażenia prądem. Osadzeni otrzymują więc kompleksową wiedzę i umiejętności praktyczne, aby po odbyciu kary móc uczciwe zarobić na swoje utrzymanie i nie wracać na drogę przestępstwa.

PO WER
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program wspiera również innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. Projekty realizowane przez Służbę Więzienną w ramach PO WER to przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W projekcie prowadzone są działania związane ze wzrostem aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Corocznie zakłady karne opuszcza około 90 tys. osób, które muszą zostać ponownie zintegrowane z rynkiem pracy i społeczeństwem. Dlatego znaczna część działań w zakresie reintegracji społecznej wykonywana jest przed opuszczeniem zakładu karnego, aby do środowiska powracały osoby już przygotowane do udziału w życiu społecznym, posiadające szanse na wejście na rynek pracy dzięki uzyskiwanym w projektach umiejętnościom, kwalifikacjom i kompetencjom.

Nauką i pracą ludzie się bogacą
Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie jest integralną częścią Aresztu Śledczego w Grójcu. W Stawiszynie odbywają karę pozbawienia wolności skazani recydywiści w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Niewiele jednak osób wie, że w Stawiszynie funkcjonuje profesjonalna baza szkolno-dydaktyczna. Od kilku już lat działa tu Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym w bieżącym roku szkolnym naukę podjęło 24 uczniów kwalifikacyjnego kursu zawodowego stolarza. Dodatkowo w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie cyklicznie organizowane są inne kursy zawodowe, m.in. w ramach projektu POWER. Zainteresowanie zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych wśród skazanych jest cały czas duże. Osadzeni chętnie korzystają z tej formy kształcenia. Duża część uczestników szkolenia zostanie też zatrudniona w trakcie odbywania kary. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym skazani po opuszczeniu zakładu karnego będą potrafili w sposób zgodny z obowiązującymi normami zarobić pieniądze na swoje utrzymanie. Służba Więzienna przygotowując skazanych do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy, umożliwia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie i minimalizuje ryzyko powrotu do przestępstwa.

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski. Zdjęcia: szer. Marta Franaszczyk.


Nasi partnerzy