Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka i jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej

W środę, 15 czerwca w Warszawie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, połączone z jubileuszem 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość, która miała miejsce na placu przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, rozpoczęto złożeniem meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Maciejowi Wąsikowi, który w asyście Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się ze sztandarami.

Podczas Mazowieckiego Dnia Strażaka wręczono odznaczenia, akty nadania wyższych stopni oraz medale i dyplomy okolicznościowe z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej:

 • Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi dla Państwa
  i obywateli spełniając czyny przekraczające zakres jego zwykłych obowiązków „Krzyżami Zasługi” odznaczono 12 funkcjonariuszy PSP.
 • Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej „Medalami za długoletnią służbę i pracę” odznaczonych zostało 48 strażaków PSP i osób cywilnych.
 • Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pełnienie nienagannej służby, aktywną działalność zawodową i społeczną oraz umacnianie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej „Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości” odznaczony został nadbryg. Jarosław Nowosielski Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za działalność, która w sposób szczególny przyczyniła się  do rozwoju ochrony przeciwpożarowej na wniosek Komendanta Głównego PSP „Odznakami Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczonych zostało 143 funkcjonariuszy PSP i osób cywilnych.
 • Minister Obrony Narodowej w uznaniu zasług położonych w dziecinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Szefa Mazowieckiego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji przyznał „Złoty Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju” gen. brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi Komendantowi Głównemu PSP.
 • Kapituła Orderu św. Floriana Mazovia w uznaniu kształtowania postaw patriotycznych, służb Bogu i Ojczyźnie, podtrzymywania  ducha rycerskości, wzajemnego poszanowania i honoru, krzewienia pozytywnych idei tradycji szlacheckiej i zakonów rycerskich na wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego przyznała „Krzyż św. Floriana w Jedności Siła” 4 osobom.
 • Prezydium Zarządu OW ZOSP RP woj. mazowieckiego w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku nadało „Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” Panu Konstantemu Radziwiłłowi Wojewodzie Mazowieckiemu.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał wyższe stopnie oficerskie, aspiranckie,  podoficerskie funkcjonariuszom PSP z terenu województwa mazowieckiego.

Ponadto:

 • Komendant Główny PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił dyplomem 8 funkcjonariuszy PSP.
 • Komendant Główny PSP z okazji 30-lecia powołania PSP w uznaniu zasług na rzecz organizacji funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej, ratowania, ochrony ludności i obrony cywilnej wyróżnił dyplomem 9 funkcjonariuszy PSP.
 • Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski w uznaniu zasług na rzecz organizacji, funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej, wyróżnił Medalem Okolicznościowym:
  • Pana Macieja Wąsika Sekretarza Stanu w MSWiA,
  • gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
  • Pana Konstantego Radziwiłła Wojewodę Mazowieckiego oraz
  • byłych Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie: nadbryg. w st. spocz. Romana Kaźmierczaka, gen. brygadiera w st. spocz. Wiesława Leśniakiewicza, nadbryg. w st. spocz. Ryszarda Psujka, nadbryg. w st. spocz. Gustawa Mikołajczyka, nadbryg. w st. spocz. Józefa Galicę, nadbryg. w st. spocz. Bogdana Łasicę.
 • Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP uhonorował Jego Ekscelencję Biskupa Romualda Kamińskiego płaskorzeźbą z wizerunkiem św. Floriana w podziękowaniu za duchowe wsparcie udzielane mazowieckim strażakom.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie kamienia pamiątkowego z zamontowaną tablicą jubileuszową oraz figurą św. Floriana, który znajduje się na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Na pamiątkowej tablicy widnieje cytat z wypowiedzi Edwarda F. Crokera „Kiedy zostajesz Strażakiem – właśnie zdałeś największy egzamin z odwagi, potem zostaje już tylko ciężka praca”.

Dla potomnych złożono natomiast kapsułę czasu, w której zawarto: nośnik danych, zawierający ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce na terenie województwa mazowieckiego od 2013 roku, biuletyn Informacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie za rok 2021, informacje dotyczące organizacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz imiennego wykazu funkcjonariuszy i pracowników komendy, a także przesłanie do przyszłych pokoleń.

Pamiątkowy kamień został poświęcony przez Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Jego Ekcelencję ks. bp. Romualda Kamińskiego.

W trakcie uroczystości nie zabrakło także wystąpień okolicznościowych. Jako pierwszy, głos zabrał Pan Maciej Wąsik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, następnie gen. brygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP. Swoje wystąpienia mieli również obecni na obchodach goście: wojewoda mazowiecki, posłowie i senatorowie, prezes OW ZOSP RP woj. mazowieckiego.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

 • Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Waldemar Kraska –  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • Rafał Romanowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego,
 • Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP,
 • Marek Suski – Poseł na Sejm RP,
 • Jarosław Krajewski – Poseł na Sejm RP,
 • Radosław Fogiel – Poseł na Sejm RP,
 • Maria Koc – Senator RP,
 • Stanisław Karczewski – Senator RP,
 • gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP,
 • byli mazowieccy komendanci wojewódzcy PSP: nadbrygadier w stanie spoczynku Roman Kaźmierczak, generał brygadier w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz; nadbrygadier w stanie spoczynku Ryszard Psujek, nadbrygadier w stanie spoczynku Gustaw Mikołajczyk, nadbrygadier w stanie spoczynku Józef Galica, nadbrygadier w stanie spoczynku Bogdan Łasica,
 • Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki,
 • Michał Prószyński – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Dariusz Nowak – Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Paweł Makarowski – Dyrektor Biura Ochrony w Ministerstwie Sprawiedliwości,
 • Adam Baryłka – Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,
 • bryg. Paweł Fliszkiewicz – Prorektor  – Zastępca Komendanta SGSP ds. operacyjnych,
 • Marek Ryszka – Prezes WFOŚiGW,
 • płk dr Zdzisław Małkowski – Szef Mazowieckiego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego,
 • ppłk Mariusz Wojtaszek – Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie,
 • Mariusz Zega – Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Michał Sadoń – Komendant Straży Marszałkowskiej,
 • płk SG Paweł Sobieraj – Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • mł. insp. Piotr Janik – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu – pion kryminalny,
 • insp. Krzysztof Smela – I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych,
 • ks. bp Romuald Kamiński,
 • prof. dr hab.  n. med. Waldemar Wierzba – Dyrektor CSK MSWiA w Warszawie wraz z dr. n. med. Zbigniewem  Królem – Zastępcą Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie ds. Klinicznych i Naukowych;
 • prof. dr hab. inż. Robert Głębocki – z Wydział mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa PW,
 • Zbigniew Sobieraj – Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie,
 • Marek Jakubiak – były Poseł na Sejm RP,
 • Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Mokotów,
 • Michał Domaradzki – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy;
 • Stefan Todorski – Redaktor Naczelny „Strażaka Mazowieckiego”,
 • Joanna Potocka Rak – Starosta Ciechanowski,
 • Adam Piotr Budek – Wójt Gminy Gołymin – Ośrodek,
 • Przedstawiciele Związków zawodowych: Bartłomiej Mickiewicz, Dariusz Łazarczyk i Andrzej Lisiecki,
 • Marek Zalewski – autor pomnika,
 • Marcin Zadrożny,
 • Funkcjonaiusze PSP i druhowie OSP z terenu województwa mazowieckiego.

Piękną oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach.

Opracowanie: sekc. Katarzyna Urbanowska – Komedna Wojewódzka PSP w Warszawie.

Zdjęcia: sekc. Katarzyna Urbanowska – Komedna Wojewódzka PSP w Warszawie, ogn. Bartosz Rutkowski – Komenda Powiatowa PSP w Mławie, st. sekc. Kamil Klimaszewski – Komenda Powiatowa PSP w Legionowie.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.