wtorek, 03 sierpnia 2021

Eksperyment pożarowy w Pionkach

W dniach 25-26 sierpnia na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przeprowadzono eksperyment pożarowy w skali rzeczywistej budynku wielokondygnacyjnego o szkieletowej konstrukcji drewnianej, który pomoże w wypracowaniu rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego dla budownictwa drewnianego z przeznaczeniem do użytku wielorodzinnego.

Od 2018 roku Instytut Techniki Budowlanej, we współpracy z Komendą Główną PSP oraz Komendą Wojewódzką PSP w Warszawie prowadzi badania w przedmiotowym zakresie mając na celu umożliwienie rozwoju budownictwa szkieletowego drewnianego wielorodzinnego, którego w Polsce dotychczas nie praktykowano.

Zwieńczeniem prowadzonych prac był eksperyment pożarowy, który umożliwił zbadanie w zbliżonych do rzeczywistości warunkach pożarowych zachowanie się drewnianych elementów budynku oraz pozwolił sprawdzić, jaki mają udział w rozwoju pożaru. Zbadanie cech dotyczących bezpieczeństwa pożarowego wyrobów z drewna (np. w zakresie rozwoju pożaru, zapalności i rozprzestrzeniania ognia) pomoże oszacować potencjalne zagrożenia dla użytkowników tego rodzaju budynków oraz strażaków prowadzących w nich działania ratowniczo-gaśnicze.

Wyniki eksperymentu posłużą do wypracowania propozycji zmian przepisów techniczno-budowlanych w zakresie m. in. bezpieczeństwa pożarowego budynków o konstrukcji drewnianej i tym samym pomogą w rozwoju branży budownictwa drewnianego w Polsce.

Na potrzeby eksperymentu zbudowano liczący ponad 110 m2 budynek, składający się z dwóch kondygnacji i czterech modułów. Trzy moduły umieszczono na parterze, czwarty na pierwszym piętrze. W budynku zlokalizowanym na terenie poligonu Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie wydzielono cztery pokoje, dwie łazienki i korytarz. Obiekt został wyposażony w typowe dla lokalu mieszkalnego instalacje bytowe (wodociągową, elektryczną i wentylacyjną). Wykonano typowe uszkodzenia, które można spotkać w mieszkaniach, takie jak np. otwory w okładzinach na ścianach.

Badanie procesu spalania dwukondygnacyjnego budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej w pełnej skali odbyło się według scenariuszy pożarowych uzgodnionych z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Przewidziano realizację różnych wariantów rozprzestrzeniania się ognia: trzy scenariusze pożaru we wnętrzu budynku (niewielki pożar w pomieszczeniu zamkniętym, pożar w pomieszczeniu dobrze wentylowanym, w pełni rozwinięty pożar w pomieszczeniu) oraz trzy scenariusze pożaru zewnętrznego.

Eksperyment został sfilmowany oraz pobrano próbki, które po badaniach i analizie dostarczą wiedzy w zakresie spełnienia przez elementy budynku wymagań dotyczących odporności ogniowej, stopnia palności (reakcji na ogień) zastosowanych wyrobów budowlanych oraz rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykonane z drewna.

W wydarzeniu udział wzięli:
– nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP,
– dr inż. Krzysztof Kuczyński – zastępca dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej,
– st. bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
– st. bryg. Paweł Janik – dyrektor CNBOP-PIB,
– bryg. Ernest Ziębaczewski – dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP,
– st. bryg. Grzegorz Bugaj – zastępca komendanta SGSP ds. operacyjnych,
– st. bryg. Maciej Zdęga – zastępca komendanta SA PSP w Poznaniu,
– mł. bryg. Marcin Szwerniak – zastepca komendanta SA PSP w Krakowie,
– Mariusz Przygoda – naczelnik Wydziału Kształcenia CS PSP w Częstochowie,
– Andrzej Schleser – Członek Zarządu Polskie Domy Drewniane,
– Andrzej Pawłowski – zastępca przewodniczącego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
– Robert Kowalczyk – burmistrz miasta Pionki,
– dr Piotr Guzewski – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych,
– Marek Beśka – prezes zarządu stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe,
– Przedstawiciele firmy UNIHOUSE,
– Przedstawiciele firmy SAINT-GOBAIN.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski na podstawie materiałów z konferencji oraz informacji prasowej Unibep.pl,
Zdjęcia: st. kpt. Robert Banaszek oraz mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.


Nasi partnerzy