poniedziałek, 25 października 2021

Program resocjalizacja “Bez agresji” w siedleckim areszcie

W niedzielę 23 sierpnia, dobiegł końca program resocjalizacji „Bez agresji” dla recydywistów penitencjarnych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując swoje ustawowe zadania codziennie chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i permanentnie prowadzą oddziaływania korekcyjne by skazani nie weszli ponownie w konflikt z prawem. Pobyt w więzieniu jest związany z drastyczną zmianą środowiska społecznego. Funkcjonowanie człowieka w znacznej mierze zostaje podporządkowane unormowaniom legislacyjnym wskazującym precyzyjnie na prawa i obowiązki osoby pozbawionej wolności, a także dopuszczalne zasady zachowania czy formy kontaktów ze światem zewnętrznym. Aktywność skazanego kanalizowana jest w kierunku uzyskania określonego w kodeksie karnym wykonawczym celu wykonywania kary pozbawienia wolności, tj. wzbudzenia woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, poczucia odpowiedzialności, potrzeby przestrzegania porządku prawnego, powstrzymania się od powrotu do przestępstwa realizowanego poprzez zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych.

W początkowej fazie wykonywania kary pozbawienia wolności kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej diagnozuje deficyty występujące u poszczególnych więźniów, które wymagają korekcji. Bardzo często jest to skłonność do prezentowania postaw nacechowanych agresją werbalną i niewerbalną. Przeciwdziałanie agresji i przemocy względem innych osób to jedna z form resocjalizacji skazanych realizowana w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Sprawcy przemocy kierowani są do uczestnictwa w specjalnie dedykowanych dla nich programach resocjalizacji.

Zajęcia ze skazanymi prowadzone były przez kpt. Adama Łukasika oraz mł. chor. Sebastiana Demianiuka, wychowawców działu penitencjarnego siedleckiej jednostki penitencjarnej. Program resocjalizacji “Bez agresji” opracowany został na podstawie programu ART – treningu zastępowania agresji. Szkolenie umożliwiło osobom charakteryzującym się wysokim stopniem zachowań agresywnych o niskich kompetencjach społecznych wykształcenie takich umiejętności społecznych oraz interpersonalnych, które pozwolą im w sposób skuteczny i zgodny z ogólnie przyjętymi normami zachowywać się w różnych sytuacjach interpersonalnych i społecznych.

Szkolenie ma na celu przeciwdziałać zjawisku przemocy i stwarza odpowiednie warunki dla odbywających karę pozbawienia wolności do przewartościowania niewłaściwie ukształtowanego systemu wartości, zmiany dotychczas prezentowanych, negatywnych postaw wobec innych osób. Prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec sprawców przemocy jest niełatwym obszarem pracy penitencjarnej, gdyż bardzo często kadra penitencjarna ma do czynienia z osobami, które wyrażają poczucie krzywdy związane z pobytem w więzieniu, a winą za taki stan obarczają swe ofiary. Funkcjonariusze Służby Więziennej wyposażyli uczestników zajęć w wiedzę o przemocy, różnorodnych jej formach i mechanizmach powstawania. Skazani w ramach szkolenia kształtowali umiejętność zastępowania zachowań przemocowych, zastraszających zachowaniami powszechnie akceptowalnymi w społeczeństwie.

Prowadzone oddziaływania penitencjarne przez funkcjonariuszy Służby Więziennej niezaprzeczalnie sprzyjają kształtowaniu pożądanych cech osobowości wśród skazanych, co z kolei zwiększa ich szanse na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Mimo stanu epidemii wywołanej przez Covid-19 działalność resocjalizacyjna Służby Więziennej jest nadal kontynuowana, a jej realizacja uwzględnia aktualne wymogi sanitarne i epidemiologiczne.

Tekst: ppor. Przemysław Turyk
Zdjęcia: ppor. Przemysław Turyk, mł. chor. Paweł Izdebski


Nasi partnerzy