niedziela, 28 listopada 2021

Przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz sytuacjom konfliktowym

Dobiegła końca II edycja programu „Przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz sytuacjom konfliktowym”, który został zorganizowany w tutejszej jednostce penitencjarnej przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.

W początkowej fazie wykonywania kary pozbawienia wolności kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej diagnozuje deficyty występujące u poszczególnych więźniów, które wymagają korekcji. Bardzo często jest to skłonność do prezentowania postaw nacechowanych agresją werbalną i niewerbalną. Przeciwdziałanie agresji i przemocy względem innych osób to jedna z form resocjalizacji skazanych realizowana w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Sprawcy przemocy kierowani są do uczestnictwa w specjalnie dedykowanych dla nich programach resocjalizacji.

We wspomnianym programie uczestniczyli w szczególności sprawcy przemocy domowej. Aktualnie w siedleckiej jednostce przebywa 56 skazanych odbywających karę z art. 207 kodeksu karnego.

Zajęcia zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach i prowadzone były od 31 sierpnia br. przez Wiesławę Chalecką – specjalistkę w dziedzinie mediacji rodzinnych, karnych oraz cywilnych. Była to druga edycja programu „Przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz sytuacjom konfliktowym”. Pierwsze szkolenie zostało zrealizowane w sierpniu br.

Oprócz zajęć grupowych każdy uczestnik odbył również indywidualne konsultacje z psychologiem.

Szkolenie ma na celu przeciwdziałać zjawisku przemocy i stwarza odpowiednie warunki dla odbywających karę pozbawienia wolności do zmiany dotychczas prezentowanych, negatywnych postaw wobec innych osób. Prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec sprawców przemocy jest niełatwym obszarem pracy penitencjarnej, gdyż bardzo często kadra penitencjarna ma do czynienia z osobami, które wyrażają poczucie krzywdy związane z pobytem w więzieniu, a winą za taki stan obarczają swe ofiary.

Uczestnicy zajęć zdobyli wiedzę o przemocy, różnorodnych jej formach i mechanizmach powstawania. Skazani w ramach szkolenia kształtowali umiejętność zastępowania zachowań przemocowych, zastraszających zachowaniami powszechnie akceptowalnymi w społeczeństwie. Nabyli umiejętność komunikacji z bliskimi i otoczeniem bez wykazywania postaw nacechowanych agresją. Szkolenie pozwoliło także zdobyć osadzonym wiedzę z zakresu redukcji zachowań agresywnych, zarówno w trakcie pobytu w zakładzie karnym, jak i w warunkach wolnościowych.

Tekst: ppor. Przemysław Turyk
Zdjęcia: szer. Monika Grabowska


Zobacz również