piątek, 14 maja 2021

Skazani w Zakładzie Karnym Siedlce szyją maseczki ochronne

Zakład Karny w Siedlcach uruchomił program produkcji środków ochrony osobistej niezbędnych w walce z epidemią COVID-19. Skazani recydywiści penitencjarni szyją

Zakład Karny w Siedlcach uruchomił program produkcji środków ochrony osobistej niezbędnych w walce z epidemią COVID-19. Skazani recydywiści penitencjarni szyją maseczki ochronne pod dozorem funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Służba Więzienna uczestniczy w wielu inicjatywach społecznych w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Celem wszystkich wspomnianych inicjatyw jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Jednym z przykładów działań Służby Więziennej w tym obszarze jest produkcja maseczek ochronnych. Podkreślenia wymaga, że obecne uregulowania prawne nakładają obowiązek noszenia maseczek na niemalże wszystkich obywateli.

Funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej z chęcią angażują się w działania skierowane na pomoc drugiemu człowiekowi, co potwierdza zakończona kilka dni temu zbiórka środków finansowych, za które zakupiono środki ochrony osobistej i środki higieny dla podopiecznych Domu nad Stawami – Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.

Realizacja programu resocjalizacji, którego efektem jest wytwarzanie przez osoby pozbawione wolności maseczek ochronnych jest kolejnym przykładem pozytywnych działań funkcjonariuszy z siedleckiej jednostki penitencjarnej w ramach walki z koronawirusem. Kadra Zakładu Karnego w Siedlcach połączyła tym samym konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, chęć wsparcia innych z prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych. Podkreślenia wymaga, że prowadzenie wspomnianego programu jest jedną z form realizacji misji Służby Więziennej, a mianowicie ochrony społeczeństwa oraz resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Osadzeni chętnie przystąpili do programu resocjalizacji. Skazani poprzez szycie maseczek czują, że są potrzebni społeczeństwu, w którym w przyszłości będą funkcjonowali. Taka forma oddziaływań kształtuje w osobach pozbawionych wolności poczucie solidarności ze społeczeństwem. Zajęcia mają na celu wzbudzanie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w tym poczucia odpowiedzialności, konieczności przestrzegania porządku prawnego, a tym samym przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa.

Opisane powyżej działania Służby Więziennej pozwalają maksymalizować szanse skazanych na właściwie i efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Zdjęcia i opracowanie: ppor. Przemysław Turyk


Nasi partnerzy