niedziela, 28 listopada 2021

Wykorzystywali dublerów w ubieganiu się o obywatelstwo polskie

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału SG w wyniku działań kontrolnych podjętych na terenie Warszawy i Łodzi zatrzymali 4 mężczyzn, podejrzanych o wyłudzenie poświadczenia nieprawdy na podstawie sfałszowanych lub należących do innej osoby dokumentów. Zamiarem cudzoziemców było wprowadzenie w błąd urzędników państwowych, tylko po to, by uzyskać pozytywny wynik z egzaminu dla cudzoziemców z języka polskiego wraz z certyfikatem, który miał być przepustką do otrzymania polskiego obywatelstwa.

Do zatrzymania 4 mężczyzn – dwóch obywateli Polski narodowości tureckiej oraz obywatela RPA i Pakistanu doszło w minioną sobotę.

Pierwsze zatrzymania miały miejsce w Łodzi. Na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie funkcjonariusze Straży Granicznej zapukali do mieszkań dwóch mężczyzn – Polaków narodowości tureckiej w celu ich zatrzymania. 40 – latków podejrzewa się, że na jednym z etapów ubiegania się o obywatelstwo polskie – jakim jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną, wykorzystali tzw. dublerów, czyli osoby, które za określoną korzyść majątkową, legitymując się przed komisją egzaminacyjną podrobionymi dokumentami tożsamości z danymi osobowymi obywateli Turcji, zdali ten egzamin za nich, ułatwiając im w ten sposób otrzymanie obywatelstwa naszego kraju.

Po zatrzymaniu, mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 270, 272 i 273 kk. tj. podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, używanie dokumentów poświadczających nieprawdę oraz podrabianie lub przerabianie dokumentu i używanie takiego dokumentu jako autentycznego.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru połączonego z zakazem opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportów. Ponadto, poza zarzutami karnymi, ponownie zostaną zbadane przesłanki, dotyczące uznania cudzoziemców za obywateli polskich.

W tym samym czasie w porozumieniu i za zgodą władz uczelni oraz Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na terenie 14 uczelni wyższych i szkół zlokalizowanych w Warszawie i Bydgoszczy, funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili działania kontrolno-weryfikacyjne wobec cudzoziemców deklarujących chęć przystąpienia do egzaminu z języka polskiego. Czynności ukierunkowane były na ujawnienie osób nieuprawnionych do udziału w egzaminie z języka polskiego, które mogą posługiwać się dokumentami sfałszowanymi bądź należącymi do innych osób – czyli tzw. dublerów.

Ich efektem było ujawnienie i zatrzymanie na gorącym uczynku obywatela Pakistanu oraz Republiki Południowej Afryki. Jak się okazało, 34 – letni Pakistańczyk jako osoba uprawniona do przystąpienia do egzaminu, zaraz po zarejestrowaniu się i otrzymaniu identyfikatora z przypisanym numerem, przekazał swój paszport wraz z identyfikatorem obywatelowi RPA, aby ten przystąpił do egzaminu i zdał go za niego.

Obydwaj cudzoziemcy usłyszeli zarzuty z art. 270 § 1 oraz 272 k.k. Przyznali się do zarzucanych im czynów, deklarując jednocześnie chęć dobrowolnego poddania się karze w trybie 335 k.p.k.

Z uwagi na fakt, że zarówno obywatel Pakistanu jak i RPA posiadają na terytorium RP zezwolenie na pobyt stały, niezwłocznie zostanie przekazana do właściwego urzędu wojewódzkiego informacja w celu zbadania okoliczności, o których mowa w art. 199 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Ogółem, podczas sobotnich działań skontrolowano 1523 cudzoziemców, między innymi Ukrainkę, która przebywała w Polsce nielegalnie. Wobec niej wszczęto postępowanie administracyjne w kierunku zobowiązania do powrotu.


Zobacz również