Ingres do Katedry biskupa płockiego

Biskup płocki Szymon Stułkowski odbył 26 listopada 2022 r. ingres do bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W homilii podkreślił znaczenie chrztu świętego dla człowieka, wyraził też zaniepokojenie spadkiem religijności, zwłaszcza wśród młodych. Porównał rolę biskupa do pracy dyrygenta, obiecując, że postara się, by wierni chcieli słuchać „muzyki wiary”, która płynie z życia. Kanoniczne objęcie diecezji płockiej przez bp. Stułkowskiego odbyło się 31 października.

Msza św. rozpoczęła się o godzinie 11.00 procesją z Opactwa Pobenedyktyńskiego. Nowy biskup płocki został powitany w drzwiach katedry przez bp. Mirosława Milewskiego, prepozyta Kapituły Katedralnej Płockiej. Po uroczystym wejściu, czyli ingresie do katedry płockiej i ucałowaniu krzyża, biskup płocki Szymon Stułkowski oraz towarzyszący mu nuncjusz apostolski krótko adorowali Najświętszy Sakrament.

Liturgię rozpoczął nuncjusz apostolski. Ks. prał. dr Pavol Talapka, radca Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, odczytał bullę nominacyjną papieża Franciszka z dnia 22 października. Ojciec święty napisał w niej między innymi, że bp Stułkowski jako biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej „zasłynął zdolnościami pasterskimi, biegłością w zarządzaniu i odpowiednią pilnością”. Z tego powodu papież sądzi, że „z ufnym duchem może powierzyć [mu] nowe zadanie”.

Bulla kończy się zapewnieniem o gorliwej modlitwie, by nowego biskupa płockiego „wspomagała (…) Najświętsza Panna Maryja wniebowzięta wespół ze świętym Stanisławem Kostką, świętym Stanisławem, biskupem i męczennikiem, świętą Faustyną Kowalską, błogosławionymi męczennikami Antonim Julianem i Leonem oraz ze świętym Szymonem Apostołem. Wspierany ich wstawiennictwem idź odważnie, w mocy i świetle Ducha Świętego i głoś dla zbawienia wiecznego dusz wszystkie słowa życia, które Pan by Ci polecił (por. Jr 1,7)”.

Abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce przekazał bp. Stułkowskiemu pastorał, który jest znakiem kościelnej władzy biskupa diecezjalnego. Jest to pastorał z 1938 roku, należący do sługi Bożego bp. Adolfa Szelążka, który był biskupem pomocniczym w Płocku w latach 1918-1925, a potem biskupem diecezjalnym w Łucku na Wołyniu. W 1945 roku został aresztowany przez NKWD, deportowany do Polski w 1946 roku, zmarł w 1950 roku. Na historycznym pastorale znajdują się symbole: katedry, czterech ewangelistów oraz wizerunek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której bp Szelążek był czcicielem.

Po otrzymaniu pastorału bp Stułkowski zajął miejsce na katedrze biskupów płockich, jako nowy pasterz kościoła na Mazowszu północnym i ziemi dobrzyńskiej. Przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich złożyli wyrazy czci i szacunku nowemu pasterzowi (tzw. homagium). W ten sposób symbolicznie została mu przekazana pełnia władzy w diecezji płockiej.

Podczas Mszy św. homilię wygłosił biskup płocki. Powiedział, że prastara katedra, w której trwa modlitwa, ze swoją chrzcielnicą i paschałem, przypomina, że w tym miejscu od wieków Jezus sprawia, że w zjednoczonych w Nim ludziach, przez łaskę chrztu świętego, bije źródło wody żywej.

Wielu ludzi ochrzczonych jest świadomych skarbu, jaki noszą w sobie, pielęgnują go i strzegą. Jednak są i tacy, którzy mając w sobie to Boże źródło nie są tego świadomi albo mają żal do rodziców i Kościoła, że ktoś ich tym źródłem obdarował.

Czytając w ostatnim czasie uzasadnienia dokonywanych apostazji, spotkałem i takie, gdzie osoba wyrażała żal, że rodzice ochrzcili ją bez jej zgody. Kościół udziela chrztu dzieciom odpowiadając na prośbę rodziców i przyjmując ich zapewnienie, że wychowają dziecko w wierze – głosił biskup.

Stwierdził, że obserwując spadek religijności, zwłaszcza wśród ludzi młodych, z pewnym niepokojem należy patrzeć w przyszłość i pytać, czy „rzeka wody życia płynąca z katedry będzie czymś wartościowym dla przyszłych pokoleń”.

Zaznaczył, że jako biskup bierze na siebie odpowiedzialność za „przepływ strumieni wody żywej do serc ludzi”. Ponieważ jest to zadanie ponad siły jednego człowieka, dlatego zaprosił duchowieństwo, osoby konsekrowane i wiernych świeckich do „wspólnej misji przyprowadzania ludzi do Boga”.

– Rolę biskupa można porównać do pracy dyrygenta, który stając przed orkiestrą zamierza wydobyć z zespołu taką muzykę, by wszyscy, którzy ją usłyszą chcieli jej posłuchać. Staję dziś przed wami, jak dyrygent, którego misją jest wydobyć z was to Boże piękno, to obdarowanie, które nosicie w sobie, by ludzie patrząc na życie naszej wspólnoty chcieli słuchać „muzyki wiary”, która płynie z naszego życia – podkreślił hierarcha.

Odwołał się do wizerunku Jezusa na obrazku (XV w.), który wszyscy otrzymali wchodząc do katedry. Jezus na nim przedstawiony ma eucharystyczne ręce i eucharystyczne nogi, zaprasza, by ludzie też mieli takie ręce i nogi: – Staną się takimi wówczas, gdy będą żyli Eucharystią, czyli uczestniczyli we Mszy świętej, karmili się Ciałem Chrystusa w Komunii świętej i adorowali Najświętszy Sakrament – powiedział bp Stułkowski.

Zaakcentował, że eucharystyczne ręce to takie, które „nie zaciskają się pięść tylko wyciągają się do zgody, które gotowe są zmęczyć się w służbie bliźnim, które podtrzymują słabych i podnoszą upadających”. Natomiast eucharystyczne nogi to te, które prowadzą do źródła Wody Żywej, do Jezusa i Jego sakramentów, chodzą ścieżkami Pana, kroczą ku ludziom cierpiącym, a omijają drogi prowadzące do miejsc grzechu.

W ostatniej części Mszy św. zabrał głos abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce: – Zostałeś przewodnikiem wiernych Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej, duchowieństwa i świeckich, którzy chcą chodzić Bożymi drogami – „Cokolwiek będziesz czynił, czyń roztropnie i patrz na koniec”. Tym, który daje wzrost, jest Chrystus. Ty jesteś drugim Szymonem na płockiej stolicy biskupiej. Czyń z gorliwością swoje zadanie – polecił biskupowi płockiemu.

Nuncjusz podziękował także bp. Piotrowi Liberze za dotychczasowe, wieloletnie, ofiarne kierowanie Kościołem płockim.

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podziękował bp Stułkowskiemu za wieloletnią, twórczą pracę w archidiecezji poznańskiej. Podkreślił, że ingres przypomina, iż biskupi są następcami apostołów w autorytecie i świętej władzy, ale także w formie życia apostolskiego, cierpień apostolskich. Obowiązuje ich czuła troska o powierzonych wiernych i ochrona słabych.

Zaakcentował, że biskup Szymon staje się spadkobiercą chlubnych dziejów diecezji płockiej, następcą innego biskupa Szymona, żyjącego w pierwszej połowie XII wieku, który był pierwszym biskupem płockim, poświadczonym przez Galla Anonima. W 1109 roku odparł on razem z komesem Magnusem groźny najazd wojsk pomorskich. Według Długosza rządził diecezją płocką przez 21 lat: – Odwagi, nie jesteś sam, w pracy ewangelizacyjnej wspierać cię będą inni. Życzę Ci odwagi słońca, które mimo nędzy tego świata, wschodzi i codziennie obdarza nas blaskiem swoich promieni – zakończył arcybiskup.

Ks. kan. Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta RP, odczytał list gratulacyjny od głowy państwa. Andrzej Duda przypomniał w nim, że diecezja płocka obejmuje teren historyczny, Płock i okoliczne ziemie weszły w skład państwa tworzonego przez Piastów.

Zwrócił uwagę, że Płock był ośrodkiem władzy państwowej, a żyjące pokolenia przez wieki dawały świadectwo wiary. Ziemia płocka zasłynęła między innymi w roku 1976, kiedy jej mieszkańcy protestowali przeciwko komunistycznemu systemowi: „Kontynuowanie tego, to doniosłe zobowiązanie. Bogata wiedza i doświadczenie będą atutem w sprawowaniu misji biskupa płockiego” – uważał Andrzej Duda.

Napisał również, że hasło posługi biskupiej: „Vos autem dixi amicos” (J 15,15) („Nazwałem was przyjaciółmi”) stanowi zaproszenie do współpracy ludzi z kręgu chrześcijańskich wartości, wspólnoty i solidarności. Życzył, by działania bp. Szymona „były otoczone szacunkiem i wsparciem”.

Bp Stułkowski na zakończenie Mszy św. ingresowej podziękował licznie zgromadzonym gościom za obecność z nim w tym wyjątkowym dniu. „W duchu synowskiego oddania” wyraził wdzięczność papieżowi Franciszkowi za zaufanie i powierzenie mu urzędu biskupa płockiego.

W uroczystej Eucharystii, trwającej niemal dwie godziny, uczestniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i Prymas Polski, abp Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski na Madagaskarze, abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, bp Arkadiusz Trochanowski, biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej Kościoła grekokatolickiego.

Koncelebrował ją także biskup senior Piotr Libera, biskup płocki w latach 2007-2022, biskup toruński Wiesław Śmigiel, administrator apostolski diecezji płockiej od 4 czerwca do 22 października br., biskup pomocniczy senior Roman Marcinkowski z Płocka. Łącznie na ingresie obecnych było około 30 biskupów.

Na zaproszenie odpowiedzieli także przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich: bp Marek M. Karol Babi, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku, ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku.

Na uroczystości obecna była rodzina bp. Szymona, wielu gości z archidiecezji poznańskiej, z Polski i zagranicy. Na jego zaproszenie odpowiedzieli parlamentarzyści, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, burmistrzowie miast i starostowie powiatów z terenu diecezji płockiej, przedstawiciele władz wojewódzkich, rektorzy uczelni wyższych, dyrektorzy wielu instytucji.

Katedrę zdobił herb biskupi. Znajduje się na nim srebrna lilia (nawiązanie do Matki Bożej Częstochowskiej), złota muszla z której wypadają trzy krople srebrne (symbol sakramentu chrztu św.), skrzyżowane klucze i miecz (symbole apostołów Piotra i Pawła) oraz korona złota, nad która znajduje się gwiazda – jedno z godeł herbowych Kapituły Katedralnej Płockiej, z herbu nadanego jej przez cesarza Maksymiliana I Habsburga w 1518 roku.

Korona symbolizuje św. Zygmunta (V-VI w.), króla Burgundii, męczennika, patrona miasta Płocka. Pojedyncza gwiazda symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, zwiastującą narodziny Jezusa (korona z gwiazdą w nawiązaniu do historycznego herbu widnieje także na współczesnym herbie diecezji płockiej). Pod herbem znajduje się hasło posługi biskupiej „Vosautem dixi amicos” (J 15.15) – „Nazwałem was przyjaciółmi”.

Śpiewy podczas Mszy św. ingresowej wykonywał chór katedralny Pueri et Puellae CantoresPlocenses. Grała także kapela katedralna Canzona.

Uroczystość była transmitowana przez Telewizję Polską (TVP 3 Warszawa), Telewizję Trwam, Katolickie Radio Diecezji Płockiej (poprzez YouTube i Fejsbuk).

Bp Szymon Stułkowski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, został mianowany przez Franciszka biskupem płockim 22 października br. Władzę w diecezji płockiej przejął z rąk bp Wiesława Śmigla, biskupa toruńskiego, administratora apostolskiego diecezji płockiej od 4 czerwca do 22 października. 4 czerwca rezygnację z urzędu biskupa płockiego złożył bp Piotr Libera, pasterz diecezji płockiej w latach 2007-2022. Przeszedł on na emeryturę.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.