sobota, 23 października 2021

Służba więzienna pomaga w Płocku

W związku z sytuacją zagrażającą powodzią na Wiśle w Płocku Służba Więzienna skierowała na miejsce kilkudziesięciu funkcjonariuszy oraz osadzonych, którzy będą wspierać wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zapobieganiu wystąpienia powodzi.

Natychmiastowa reakcja
W Płocku od poniedziałku obowiązuje alarm powodziowy. Przyczyną jest zator lodowy na Wiśle poniżej miasta, który blokuje swobodny przepływ wody i powoduje wezbranie rzeki. Aby nie dopuścić do klęski żywiołowej, przez 24 godziny na dobę z żywiołem walczą strażacy i wolontariusze. Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwrócił się z prośbą do Służby Więziennej o wsparcie w działaniach przeciwpowodziowych. Reakcja była błyskawiczna, w ciągu kilku godzin funkcjonariusze oraz zmobilizowani osadzeni byli gotowi do pomocy. Odcinek, który został zabezpieczony przez Służbę Więzienna to fragment brzegu Wisły w gminie Słupno.

Zawsze gotowi by nieść pomoc
Funkcjonariusze Służby Więziennej są wszechstronnie przygotowane do wspierania lokalnych samorządów w zapobieganiu oraz likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych. Sytuacje zagrożenia życia i bezpieczeństwa oraz organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej w warunkach zagrożenia życia i zdrowia są dobrze znane kadrze więziennej. Cykliczne szkolenia współdziałania służb mundurowych, podczas których występuje nagromadzenie sytuacji kryzysowych w jednym czasie pozwalają utrwalić umiejętności działania w warunkach stresu i konieczności podejmowania szybkich decyzji.

Porozumienie kryzysowe
Porozumienie zawarte pomiędzy Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie w sprawie współdziałania w zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz lokalnych zagrożeń powala na mobilizację i zaangażowanie również osób pozbawionych wolności do pomocy w sytuacjach kryzysowych. Skazani pod nadzorem funkcjonariuszy budują wały przeciwpowodziowe z worków wypełnionych piaskiem oraz zabezpieczają zabudowania i mienie zagrożone powodzią.

Resocjalizowanie prze pomaganie
Jednym z najważniejszych celów jakie stawia przed sobą Służba Więzienna jest wzbudzenie w osadzonych woli współdziałania oraz kształtowanie w nich społecznie pożądanych postaw, bezinteresowna praca na rzecz lokalnych środowisk ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych. Angażując osoby pozbawione wolności w zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dajemy szanse na naprawienie popełnionych błędów, uczymy, że solidarność i wzajemne wsparcie są niezbędne do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Opracowanie: OISW Warszawa
Zdjęcia mjr Marlena Kubera, kpt. Grzegorz Milczarczyk


Nasi partnerzy