Nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania za stosowanie przemocy

Policjanci z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim kolejny już raz skorzystali z uprawnień, jakie daje im ustawa antyprzemocowa. Dzielnicowy wdrożył procedurę „niebieskiej karty” oraz wydał natychmiastowy nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni wobec 46-latka, który stosował przemoc wobec swojej żony i dziecka.

Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego otrzymali zgłoszenie, gdzie w jednej z rodzin istniało podejrzenie stosowania przemocy wobec żony i dziecka ze strony męża. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i doprowadzili go do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

W tym czasie policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 46-latkowi zarzutu znęcania się nad kobietą. Dzielnicowy po rozmowie z pokrzywdzoną oraz szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, wdrożył procedurę „niebieskiej karty” oraz uznał za zasadne zastosować wobec mężczyzny nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni.

Przypominamy!
Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:
• podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
• w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:
• zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
• jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
• złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:
• do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu;
• w miarę możliwości numeru telefonu;
• informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja