piątek, 07 października 2022

Skazani wykonali budki lęgowe dla ptaków

15 czerwca 2021 r nastąpiło przekazanie wykonanych przez skazanych budek lęgowych dla dziko żyjących ptaków oraz karmników dla ptaków w ramach podpisanych porozumień w dniu 19.04.2021r. przez Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk. Marka Suwińskiego z Dyrektorem Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku Sylwestrem Chołastem.

Zawarte porozumienia dotyczą współpracy w zakresie wykonania budek lęgowych dla dziko żyjących ptaków oraz karmników dla ptaków. Budki lęgowe i karmniki zostaną rozlokowane na obszarze Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w ramach terapii zajęciowej przez ostatni miesiąc wykonali około 250 budek lęgowych dla ptaków oraz 200 karmników na rzecz Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych z materiałów dostarczonych przez ten podmiot. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia ma na celu terapię skazanych poprzez pracę społecznie użyteczną. Celem programu „ Nie byle jaka buka dla ptaka, także bez liku pięknych karmników” w ramach, którego osadzeni z oddziału terapeutycznego wykonywali prace, było przede wszystkim rozwijanie wśród nich świadomości ekologicznej, rozumienia konieczności ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie postawy opiekuńczej wobec zwierząt i roślin, pogłębianie zainteresowań, pobudzanie inicjatywy, samodzielności, rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia

Służba Więzienna chętnie uczestniczy w różnorodnych projektach mających na celu pomoc zwierzętom. Podkreślić należy, że tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Zajęcia są doskonałą okazją do budowania w osobach pozbawionych wolności wrażliwości na los zwierząt, poczucia własnej wartości, a także uczą konstruktywnego organizowania czasu wolnego i stwarzają warunki do kształtowania nawyku permanentnej pracy.

Opracowanie: szer. Grabowska Monika
Zdjęcia : por. Przemysław Turyk, szer. Grabowska Monika


Zobacz również