Pilne
  • Wybory wygrane w I turze: Warszawa - Rafał Trzaskowski *** Płock - Andrzej Nowakowski *** Grodzisk Mazowiecki - Tomasz Krupski *** Ciechanów - Krzysztof Kosiński *** Płońsk - Andrzej Pietrasik *** Mińsk Mazowiecki - Marcin Jakubowski *** Piaseczno - Daniel Putkiewicz *** Otwock - Jarosław Margielski *** Pruszków - Piotr Bąk *** Przasnysz - Łukasz Chrostowski *** Sierpc - Jarosław Perzyński *** Żyrardów - Lucjan Chrzanowski                Wybory wygrane w I turze: Warszawa - Rafał Trzaskowski *** Płock - Andrzej Nowakowski *** Grodzisk Mazowiecki - Tomasz Krupski *** Ciechanów - Krzysztof Kosiński *** Płońsk - Andrzej Pietrasik *** Mińsk Mazowiecki - Marcin Jakubowski *** Piaseczno - Daniel Putkiewicz *** Otwock - Jarosław Margielski *** Pruszków - Piotr Bąk *** Przasnysz - Łukasz Chrostowski *** Sierpc - Jarosław Perzyński *** Żyrardów - Lucjan Chrzanowski

Otwock: Kościół Zesłania Ducha Świętego

Po­cząt­ki pal­lo­tyń­skiej hi­sto­rii w Otwoc­ku roz­poczę­ły się w 1950 roku. Wtedy to, 5 lu­te­go 1950 roku Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go, czyli Pal­lo­ty­ni, na­by­li dwa drew­nia­ne domki razem z za­le­sio­ną po­se­sją przy ulicy Że­rom­skiego 6. Od sa­me­go po­cząt­ku roz­poczę­to tu pracę dusz­pa­ster­ską, a na­stęp­nie także ka­te­chetycz­ną przy małej ka­plicz­ce, miesz­czą­cej się w czę­ści domu. Or­ga­ni­zo­wano rów­nież re­ko­lek­cje i dni sku­pie­nia dla osób świec­kich. W 1981 roku wła­dze pań­stwo­we wy­ra­zi­ły zgodę na bu­do­wę domu lecz­ni­czo-wy­cho­waw­cze­go dla człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia oraz ka­pli­cy dla o­kolicz­nej lud­no­ści.

Pro­jek­tan­tem ca­łe­go kom­plek­su bu­dyn­ków jest mgr inż. arch. Zbi­gniew Pa­wel­ski. Bu­do­wę dwu­po­ziomowe­go ko­ścioła roz­poczę­to w 1983 roku. Ka­mień wę­giel­ny po­chodzą­cy z grobu św. Pio­tra i po­świę­cony przez pa­pie­ża Jana Pawła II zo­stał wmu­ro­wa­ny we fron­ton ko­ścioła 20 paź­dzier­nika 1985 roku przez ks. bi­skupa Je­rzego Mo­dze­lew­skiego. Bu­do­wę u­koń­czono w 1987 roku. Kon­se­kra­cji ko­ścioła do­konał ks. bi­skup Ma­rian Duś 7 maja 1988 roku.

De­kretem J. E. Jó­ze­fa Kar­dy­nała Glem­pa, Pry­ma­sa Pol­ski z dnia 20 lipca 1989 roku zo­stała u­sta­no­wiona przy na­szym ko­ście­le pa­rafia pod we­zwa­niem Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. De­kret wszedł w życie 1 sierp­nia 1989 roku. Pierw­szym pro­bosz­czem pa­rafii zo­stał ks. Sta­ni­sław Świer­czek SAC (do 1994 r.). Jego na­stęp­cami byli: ks. Józef Gwoz­dow­ski SAC (w la­tach 1994–1999), ks. To­masz Pław­ny SAC (w la­tach 1999–2005), ks. Wie­sław Chu­dzik SAC (w la­tach 2005–2011), ks. Krzysztof Wojda SAC (w latach 2011–2022). Obec­nie, od 2022 roku, proboszczem pa­rafii jest ks. Wiesław Wilmański SAC.

Msze Święte:
Niedziela:
7.30, 9.30, 11.00, 11.00 – dla dzieci w dolnym kościele, 12.30, 18.00, 20.00
Dni Powszednie: 6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.